હિમેશ.જે.પટેલ (મુખી)

પ્રમુખશ્રી

મોબાઇલ નંબર:- +91 9825047979

E-mail Id:- himesh@hindujagrutiabhiyansamiti.com

પૂર્વીશ.ડી.પટેલ (ભગત)

મંત્રી

મોબાઇલ નંબર:- +91 8866869875

E-mail Id:- purvish@hindujagrutiabhiyansamiti.com

ડો.શૈલેશ શાહ

ખજાનચી

મોબાઇલ નંબર:- +91 9825094525

E-mail Id:- dr.shaileshshah@hindujagrutiabhiyansamiti.com